Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van MATIX Souvenirs B.V.

Nijverheidstraat 45
1135 KZ Edam Volendam
KvK 37097224
hierna te noemen: Leverancier

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

LEVERANCIER: de leverancier van de algemene voorwaarden;
KOPER: de wederpartij van leverancier, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
OVEREENKOMST: de overeenkomst tussen leverancier en koper..

Artikel 2 - Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen leverancier en een koper waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met  leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van  leverancier en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van  leverancier.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door  leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.  

3. Levertijden in offertes van de  leverancier zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen  als verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten zijn inclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

Artikel 4 - Levering

1. Leveringen boven  EURO 275,--  geschieden franco huis. 

2. Leverancier behoudt zich het recht voor de bestelhoeveelheden aan te passen aan de minimum bestelhoeveelheden.

3. Koper heeft het recht deze minimum bestelhoeveelheden te weigeren.

4. Bij leveringen beneden EURO 275,-- is leverancier gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

5. Indien  leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper  leverancier schriftelijk ingebreke te stellen.

6.  Leverancier is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.  leverancier is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 - Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk of mondeling aan  leverancier te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de  leverancier op de wijze zoals door  leverancier aangegeven.

Artikel 6 - Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien  leverancier met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de  leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2.  Leverancier mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.

3. De door  leverancier gehanteerde prijzen zijn inclusief alle heffingen en alle in het kader van de overeenkomst te maken kosten, exclusief BTW en eventuele verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 7 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar.

4.  Leverancier heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

5. Leverancier behoudt zich het recht voor van een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door  leverancier geleverde zaken blijven eigendom van  leverancier  totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met  leverancier gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht  leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door  leverancier geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat  leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan  leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van  leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

Artikel 9 - Garantie

1.  Leverancier garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Geringe kleur- of maatafwijkingen kan geen reden van gebrek zijn.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan leverancier.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3  maanden na levering.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal  leverancier de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan leverancier te retourneren en de eigendom aan leverancier te verschaffen.

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van leverancier, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6. Indien de door leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. 

Artikel 10 - Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien leverancier hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

4.  Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding

1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening door het uitblijven van zekerheid onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is leverancier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien leverancier aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde op verzoek van leverancier binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft leverancier het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. Indien door leverancier geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van leverancier jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" in artikel 9 is geregeld.

2. Leverancier sluit iedere aansprakelijkheid uit. Aansprakelijkheid voortvloeiend uit de wet wordt beperkt tot de prijs van het geleverde.

Artikel 14 - Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 - Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier worden daaronder begrepen.

3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt leverancier zich de rechten en bevoegdheden voor die leverancier toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 

3. het onrechtmatig kopiëren of verveelvoudigen van onze artikelen levert een te betalen bedrag op dat kan variëren tussen  EUR 2.000,-- en EUR 15.000,--. Dit is afhankelijk van de schade die leverancier meent te lijden. Ook verminking of aantasting van de artikelen waarbij het lijkt alsof ze door iemand anders zijn gemaakt levert een schadebedrag te betalen op. Dit is naast andere vorderingen die worden ingesteld bij aantasting van copyright. Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor de bedragen aan te passen.

Artikel 17 - Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 - Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen leverancier en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.